Jdi na obsah Jdi na menu
 


Něco o růženci

7. 2. 2008

Růženec

Růžencové modlitby jsou známe v mnohých náboženstvích už celá tisíciletí. V různých kulturách a náboženstvích často vnikaly „pro potřeby“ poutníků, kteří dlouhý čas svého putování chtěli vyplnit modlitbou. Během své chůze do rytmu kroku opakovali nějakou zbožnou větu, která se s časem dostávala do jejich podvědomí a stávala se součástí jejich života.

Růžencové modlitby vždy sloužily k meditaci (přemýšlení, rozjímání) nad pravdami týkajícími se vnitřního, duchovního života člověka. Člověk, který se chtěl tou pravdou naplnit, který ji chtěl mít nejen na rtech, ale také ji prožívat uvnitř sebe, neustále ji opakoval, aby ovládla nejen jeho rozum, ale i jeho srdce.

V růžencové modlitbě není tak důležité plně vědomé vyslovení každého slova, jak uvědomění si, co chceme rozjímat (hlavní myšlenka modlitby) a následovně sladění svého srdce, prací svého těla s rytmem modlitby. Růžencová modlitba podobá se písní, ve které melodie vytvořena slovy nese a vnáší do našeho nitra hlavní téma rozjímání.

V prvních staletích křesťané nejčastěji opakovali na růženci věty pocházející z Bible. Už v začátcích křesťanství vzniknul zvyk opakování 70x modlitby „Otče náš …“, ke které později byla přidána modlitba „Zdrávas Maria …“. Podoba růžencové modlitby, kterou známe v dnešní době pod názvem „Růženec Panny Marie“ pochází z konce čtrnáctého století. V křesťanském prostředí se můžeme setkat samozřejmě i s jinými Růžencovými modlitbami. Jednou z nich je poměrně známá a hodně se poslední dobou šířící „Korunka k Božskému Milosrdenství“.

Pro bližší a hlubší seznámení se s Růžencem Panny Marie doporučuji různé knižní publikace v dnešní době poměrně snadno dostupné v křesťanských knihkupectvích. Tou nejvýznamnější je Apoštolský list „ROSARIUM VIRGINIS MARIAE“ papeže Jana Pavla II. z roku 2002. 

P. Adam Lodek 

Jak se modlí růženec? aneb: Modlitba růžence krok za krokem

Zahájení:

-         znamením kříže: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

-         úvodní modlitba - Apoštolské vyznání víry: Věřím v Boha, …

-         následuje Modlitba Páně: Otče náš … , 3x Pozdravení andělské: Zdrávas Maria … a Chvála Nejsvětější Trojice: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, …

V modlitbě: „Zdrávas, Maria“ vkládáme za jméno Ježíš slova:

… Ježíš, v kterého věříme!

… Ježíš, v kterého doufáme!

...  Ježíš, kterého nadevšechno milujeme!

nebo

… Ježíš, který oživuje naší víru!

… Ježíš, který upevňuje naší nadějí!

… Ježíš, který posiluje naší lásku!

Každý desátek začínáme modlitbou Páně: Otče náš (1x) a pak následuje 10x Zdrávas Maria. Desátek končí Chvála Nejsvětější Trojice: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, …  a prosba za ochranu lidských duší před utrpením v očistci a smrtí věčnou:

Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

V jednotlivých desátkách buď před zahájením věnujeme se chvíli přemyšlení nad jednotlivým tajemstvím (můžeme k tomu přečíst odpovídající konkrétnému tajemství biblický text) nebo v modlitbě Zdrávas Maria, … za jméno Ježíš vkládáme větu spojenou s rozjímaným tajemstvím.

Růženec má čtyři části - mluvíme o růženci radostném, světla, bolestném, a slavném. Papež Jan Pavel II. doporučuje následující volbu tajemství:

pondělí   -   tajemství radostná;

úterý       -   tajemství bolestná;

středa                      -   tajemství slavná;

čtvrtek          -   tajemství světla;

pátek                              -   tajemství bolestná;

sobota                    -   tajemství radostná;

neděle                        -   tajemství slavná; 

Radostný růženec:

Ježíš, kterého jsi z Ducha Svatého počala

Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila

Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila

Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala

Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla  

Růženec světla

Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu

Ježíš, který zjevil v Kaně svou božskou moc

Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání

Ježíš, který na hoře proměnění zjevil svou slávu

Ježíš, který ustanovil Eucharistii 

Bolestný růženec

Ježíš, který se pro nás krví potil

Ježíš, který byl pro nás bičován

Ježíš, který byl pro nás trním korunován

Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž

Ježíš, který byl pro nás ukřižován 

Slavný růženec

Ježíš, který vstal z mrtvých

Ježíš, který na nebe vstoupil

Ježíš, který Ducha Svatého seslal

Ježíš, který tě, Panno, do nebe vzal

Ježíš, který tě, Panno, v nebi korunoval 

Růženec zakončíme modlitbou: 

Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká, Panno Maria! 

Oroduj za nás, Královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. 

Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.  

Končíme znamením kříže při kterém můžeme pronést prosbu:

Z Božským Dítkem Máti, rač nám požehnání dáti! 

Jiné modlitby, které jde použít za závěr růžence: 

Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.
 

Nebo 

Na závěr radostného růžence:

Slavná Matko Spasitele,
bráno nebes, hvězdo mořská,
na pomoc přijď svému lidu,
který touží povstat z hříchu.
Přijalas zvěst Gabriela,
porodilas svého Tvůrce
pannou jsi být nepřestala
- celý vesmír nad tím žasne.
Smiluj se nad hříšným světem! 
 

Na závěr bolestného růžence:

Panno Maria, Matko Pána,
Ty, jež jsi s námahou vstoupila za svým Synem na horu utrpení,
dopřej nám, kdo s námahou kráčíme touto cestou,
abychom byli s tvým Synem
a poznali v Něm dar Otce a Ducha. Amen. 

Nebo 

Pane Ježíši, Ty jsi nechtěl ušetřit svou Matku bolestné a dramatické účasti na svém utrpení.
Učiň, abychom na něm byli
nějakým způsobem účastni i my.
Zahřej naše studené a vzdálené srdce,
abychom spolu s Pannou Marií
p
rožívali tvou smrt za nás.
Matko Ježíšova, učiň, ať vycítíme pravý smysl kříže.
Ať tento smysl září v naší modlitbě,
v našich těžkostech
a v našem kontaktu s utrpením ostatních
a ať nás vede ke správnému postoji
vůči utrpení světa a všech lidí.
Dej, ať se modlíme s Tebou,
ve spojení s utrpením celého lidstva. Amen.
 

Nebo 

Dej nám, Pane,
na přímluvu Panny Marie, Tvé Matky,
ať jsme s vojáky pod křížem.
Vlož do našich úst slova, kterými s církví prosíme,
abychom stáli v blízkosti ukřižovaného.
Svatá Matko, učiň, ať jsou Pánovy rány
vtisknuté do mého srdce. Amen. 

Na závěr slavného růžence:

Zdráva buď, Královno nebe, andělů sbory ctí tebe, zdráva buď nebeská bráno, z niž světu světlo je dáno.
Plesej, Panno oslavená, nade všechny vyvolená,
zdráva buď, Panno přečistá přimluv se za nás u Krista! 

Modlitba manželů:

Pane, dej, aby jsme pamatovali na naše první setkání. Posilňuj lásku, kterou si zasel do našich srdcí. Nech ji stále mezi námi, aby nás nikdy nic nemohlo rozdělit. Prosíme Tě o láskyplné slovo a milující srdce, připravené odpouštět a prosit o odpuštění. Bože, do Tvých rukou odevzdáváme naše manželství. Amen.