Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednoduchý rozjímavý růženec

5. 2. 2008

Jednoduché rozjímání podle Písma svatého, vhodné při růženci pro děti. Každý desátek má jen pět zdrávasů. Chceme-li dodržet tradiční počet (10 zdrávasů), každé tajemství dvakrát zopakujeme anebo se modlíme pět zdrávasů bez tajemství. 

I. radostný desátek:
1. Ježíš, kterého předpověděli proroci
2. Ježíš, kterého ti zvěstoval anděl
3. Ježíš, kterého jsi z Ducha Svatého počala
4. Ježíš, který je Syn Boží
5. Ježíš, který spasí svůj lid

II. radostný desátek:
1. Ježíš, s kterým ses vydala na cestu
2. Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
3. Ježíš, s kterým jsi velebila Boha
4. Ježíš, s kterým jsi Alžbětě pomáhala
5. Ježíš, kterému Jan Křtitel připravoval cestu

III. radostný desátek:
1. Ježíš, kterého si v Betlémě porodila
2. Ježíš, kterému se klaněli pastýři
3. Ježíš, kterého oslavovali andělé
4. Ježíš, kterému mudrci přinesli dary
5. Ježíš, kterého chtěl Herodes zabít

IV. radostný desátek:
1. Ježíš, kterého jsi do chrámu přinesla
2. Ježíš, za kterého jsi podala oběť
3. Ježíš, kterého vzal Simeon do náručí
4. Ježíš, který je světlo pro všechny národy
5. Ježíš, o kterém mluvila prorokyně Anna

V. radostný desátek:
1. Ježíš, s kterým jsi šla na pouť do Jeruzaléma
2. Ježíš, který zůstal v chrámě
3. Ježíš, kterého jsi marně hledala
4. Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
5. Ježíš, s kterým ses vrátila do Nazareta

I. desátek světla:
1. Ježíš, který byl v Jordáně pokřtěn
2. Ježíš, při jehož křtu se otevřelo nebe
3. Ježíš, který viděl Ducha Božího jako holubici
4. Ježíš, který je milovaný Syn, v němž Bůh nalezl zalíbení
5. Ježíš, který řekl: "Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen

II. desátek světla:
1.  Ježíš, který byl s učedníky pozván na svatbu
2. Ježíš, o kterém jsi řekla: "Udělejte všechno, co vám řekne."
3. Ježíš, který proměnil vodu ve víno
4. Ježíš, který učinil v Káně počátek znamení
5. Ježíš, který tím zjevil svou slávu

III. desátek světla:
1. Ježíš, který řekl: "Naplnil se čas  a přiblížilo se Boží království."
2. Ježíš, který řekl: "Obraťte se  a věřte evangeliu."
3. Ježíš, který uzdravoval každou nemoc
4. Ježíš, který řekl apoštolům: "Jděte a hlásejte: Přiblížilo se nebeské království."
5. Ježíš, který řekl cizoložné ženě: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš."

IV. desátek světla:
1. Ježíš, který vzal sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu
2. Ježíš, který byl před nimi proměněn
3. Ježíš, s kterým rozmlouval Mojžíš a Eliáš ¨
4. Ježíš, který přijal od Boha Otce čest a slávu
5. Ježíš, kterého máme poslouchat

V. desátek světla:
1. Ježíš, který projevil lásku až do krajnosti
2. Ježíš, který vzal chléb a řekl: "Toto je moje tělo, které se za vás vydává."
3. Ježíš, který vzal kalich a řekl: "Pijte z něho všichni, neboť toto je má krev."
4. Ježíš, který řekl: "To čiňte na mou památku."
5. Ježíš, který řekl: "Kdo jí mé tělo a pije mou krev má život věčný
                                                                a já ho vzkřísím v poslední den."

I. bolestný desátek:
1. Ježíš, který předpověděl své utrpení
2. Ježíš, který se šel modlit do Getsemanské zahrady
3. Ježíš, kterého apoštolové nechali a usnuli
4. Ježíš, který byl smutný až k smrti
5. Ježíš, který se krví potil

II. bolestný desátek:
1. Ježíš, kterého Jidáš zradil
2. Ježíš, kterého všichni opustili
3. Ježíš, kterého zatkli a vyslýchali
4. Ježíš, kterého odvedli k Pilátovi
5. Ježíš, který byl bičován

III. bolestný desátek:
1. Ježíš, kterého křivě obviňovali
2. Ježíš, který nevyhrožoval
3. Ježíš, proti němuž poštvali lidi
4. Ježíš, který byl trním korunován
5. Ježíš, kterému se posmívali

IV. bolestný desátek:
1. Ježíš, který nesl kříž
2. Ježíš, kterému Šimon pomohl jen z donucení
3. Ježíš, nad kterým ženy plakaly
4. Ježíš, s kterým vedli i dva zločince
5. Ježíš, který trpěl za nás hříšné

V. bolestný desátek:
1. Ježíš, kterého přibili na kříž
2. Ježíš, který odpustil svým nepřátelům
3. Ježíš, který na kříži zemřel
4. Ježíš, kterého položili do hrobu
5. Ježíš, který svou smrtí přemohl hřích

I. slavný desátek:
1. Ježíš, který z mrtvých vstal
2. Ježíš, který je vzkříšení a život
3. Ježíš, který zvítězil nad smrtí
4. Ježíš, který i nás jednou vzkřísí
5. Ježíš, s kterým budeme žít věčně

II. slavný desátek:
1. Ježíš, kterého zahalil oblak
2. Ježíš, který na nebe vstoupil
3. Ježíš, který je po Boží pravici
4. Ježíš, který se za nás přimlouvá
5. Ježíš, který nám u Otce připravil místo

III. slavný desátek:
1. Ježíš, který slíbil Ducha Pravdy
2. Ježíš, který Ducha Svatého seslal
3. Ježíš, který svým Duchem vedl apoštoly
4. Ježíš, který svým Duchem řídí církev
5. Ježíš, který i nás vede svým Duchem

IV. slavný desátek:
1. Ježíš, který tě uchránil od prvotního hříchu
2. Ježíš, který tě vyvolil za svou matku
3. Ježíš, který ti svěřil svého Jana
4. Ježíš, který tě nám dal za matku
5. Ježíš, který tě na nebe vzal

V. slavný desátek:
1. Ježíš, který tě v nebi korunoval
2. Ježíš, s kterým v nebi vládneš
3. Ježíš, u kterého za nás oroduješ
4. Ježíš, který přijde soudit živé i mrtvé
5. Ježíš, jehož příchod čekáme

Zde byly  použité texty:
Internetové stránky Řk farnosti Čáslav;
Internetové stránky www.modlitba.cz;
Internetové stránky www.fatym.com
; P. Jan Peňáz;
Misie do tretieho tisícročia, Josef Tomko, Lúč Bratislava 2000
Můžeš změnit svět, Jill Johnstone, Om Publishing,  České Budějovice 1997;
Biblické meditace k tajemství růžence Světla, P. Vojtěch Brož;