Jdi na obsah Jdi na menu
 


Biblický rozjímavý růženec

5. 2. 2008

Internetové stránky www.fatym.com; P. Jan Peňáz;

Rozjímání podle Písma svatého (po slovech: plod života tvého, Ježíš - vkládáme uvedené citáty)

I. radostný desátek:

  1. Ježíš, jehož příchod přislíbil Bůh v ráji (Gn 3,15)

  2. Ježíš, kterého předpověděli proroci (Iz 7,14)

  3. Ježíš, kterému Bůh slíbil trůn  jeho předka Davida (Lk 1,32)

  4. Ježíš, který spasí svůj lid od všeho hříchu (Mt 1,21)

  5. Ježíš, jehož početí Ti oznámil anděl (Lk 1,28)

  6. Ježíš, o němž anděl řekl: "Bude veliký a nazýván Syn Nejvyššího" (Lk 1,32)

  7. Ježíš, při jehož početí na Tebe sestoupil  Duch Svatý (Lk 1,35)

  8. Ježíš, při jehož početí Tě zastínila moc Nejvyššího (Lk 1,35)

  9. Ježíš, při jehož početí jsi řekla:  "Jsem služebnice Pána" (Lk 1,38)

10. Ježíš, při jehož početí jsi řekla: "Ať se stane podle Tvého slova" (Lk 1,38)

 

II. radostný desátek:

  1. Ježíš, s kterým ses vydala  po andělově zvěstování na cestu (Lk 1,39)

  2. Ježíš, s kterým jsi spěchala do jednoho judského města v horách (Lk 1,39)

  3. Ježíš, s kterým jsi pozdravila Alžbětu (Lk 1,10)

  4. Ježíš, s kterým ses modlila: "Velebí má duše Pána" (Lk 1,46)

  5. Ježíš, s kterým ses modlila: "Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení" (Lk 1,48)

  6. Ježíš, s kterým ses modlila: "Veliké věci mi učinil ten, který je mocný" (Lk 1,49)

  7. Ježíš, s kterým ses modlila: "Mocné svrhl s trůnu a ponížené povýšil" (Lk 1,52)

  8. Ježíš, s kterým ses modlila: "Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou" (Lk 1,53)

  9. Ježíš, s kterým jsi u Alžběty zůstala asi tři měsíce (Lk 1,56 )

10. Ježíš, kterému připravoval cestu Alžbětin syn Jan (Lk 1,76)

 

III. radostný desátek:

  1. Ježíš, s kterým jsi šla do Betléma, abyste se s Josefem dali zapsat (Lk 2,5)

  2. Ježíš, pro kterého neměli místa (Lk 2,7)

  3. Ježíš, kterého jsi porodila v Betlémě judském (Mt 2,1)

  4. Ježíš, kterého jsi zavinula do plenek a položila do jeslí (Lk 2,7)

  5. Ježíš, který byl Tvým prvorozeným synem (Lk 2,7)

  6. Ježíš, při jehož narození andělé chválili Boha (Lk 2,13)

  7. Ježíš, kterému se přišli poklonit pastýři (Lk 2,16)

  8. Ježíš, kterému mudrci z východu přinesli dary (Mt 2,11)

  9. Ježíš, po kterém Herodes pátral, aby ho zahubil (Mt 2,13)

10. Ježíš, kterého jsi s Josefem zachránila útěkem do Egypta (Mt 2,14)

 

IV. radostný desátek:

  1. Ježíš, který byl osmého dne obřezán (Lk 2,21)

  2. Ježíš, kterého jsi přinesla do Jeruzaléma, abys ho představila Pánu (Lk 2,22)

  3. Ježíš, za kterého byla podána oběť, jak je nařízeno v Zákoně (Lk 2,24)

  4. Ježíš, kterého vzal Simeon do náručí (Lk 2,28)

  5. Ježíš, který je spása připravená přede všemi národy (Lk 2,30)

  6. Ježíš, který je světlo k osvícení pohanů (Lk 2,32)

  7. Ježíš, který je znamením, jemuž se bude odporovat (Lk 2,34)

  8. Ježíš, který je určen k pádu a pozvednutí mnohých (Lk 2,34)

  9. Ježíš, o kterém mluvila prorokyně Anna ke všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma (Lk 2,38)

10. Ježíš, s kterým jste se vrátili do Nazareta (Lk 2,39)

 

V. radostný desátek:

  1. Ježíš, který rostl a sílil a byl plný moudrosti (Lk 2,40)

  2. Ježíš, kterého jsi vzala do Jeruzaléma, když mu bylo dvanáct let (Lk 2,42)

  3. Ježíš, který zůstal v Jeruzalémě a rodiče to nezpozorovali (Lk 2,43)

  4. Ježíš, kterého jsi s Josefem hledala mezi příbuznými a známými (Lk 2,44)

  5. Ježíš, kterého jsi po třech dnech našla v chrámě (Lk 2,46)

  6. Ježíš, který seděl mezi učiteli, poslouchal je a dával jim otázky (Lk 2,46)

  7. Ježíš, nad jehož odpověďmi a chápavostí všichni žasli (Lk 2,47)

  8. Ježíš, kterému jsi řekla: "Synu, proč jsi nám to udělal?" (Lk 2,48)

  9. Ježíš, který řekl: "Proč jste mne hledali? Což jste nevěděli, že já musím být v tom, co je mého Otce?" (Lk 2,49)

10. Ježíš, který se se svými rodiči vrátil do Nazareta a poslouchal je (Lk 2,51)

 

I. desátek světla:

  1. Ježíš, který přišel z Galileje k Jordánu za Janem. (Mt 3,13)

  2. Ježíš, kterému Jan řekl: "Já bych měl být pokřtěn od tebe a ty přicházíš ke mně." (Mt 3,14)

  3. Ježíš, který řekl: "Tak je třeba, abychom zcela splnili vůli Boží." (Mt 3,15)

  4. Ježíš, který se dal od Jana pokřtít v Jordáně. (Mk 1,9)

  5. Ježíš, který hned po křtu vystoupil z vody. (Mt 3,16)

  6. Ježíš, při jehož křtu se otevřelo nebe. (Mt 3,16)

  7. Ježíš, který viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. (Mt 3,16)

  8. Ježíš, při jehož křtu se z nebe ozval hlas. (Mt 3,17)

  9. Ježíš, který je milovaný Syn, v němž Bůh nalezl zalíbení. (Mt 3,17)

10. Ježíš, který řekl: "Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen. (Mk 16,16)

 

II. desátek světla:

  1. Ježíš, který byl s učedníky pozván na svatbu v galilejské Káně. (Jan 2,2)

  2. Ježíš, kterému jsi řekla: "Nemají už víno." (J 2,3)

  3. Ježíš, který ti odpověděl:"Ještě nepřišla má hodina." (J 2,4)

  4. Ježíš, o kterém jsi řekla: "Udělejte všechno, co vám řekne." (J 2,5)

  5. Ježíš, který řekl: "Naplňte džbány vodou." (J 2,7)

  6. Ježíš, který nařídil: "Teď naberte a doneste správci svatby." (J 2,8)

  7. Ježíš, který proměnil vodu ve víno. (J 4,46)

  8. Ježíš, který učinil v Káně počátek znamení. (J 2,11)

  9. Ježíš, který tím zjevil svou slávu. (J 2,11)

10. Ježíš, v kterého jeho učedníci uvěřili. (J 2,11)

 

III. desátek světla:

  1. Ježíš, který byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana (Mk 1,13)

  2. Ježíš, který šel do Galileje a hlásal tam Boží evangelium. (Mk 1,14)

  3. Ježíš, který řekl: "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království." (Mk 1,15)

  4. Ježíš, který řekl: "Obraťte se a věřte evangeliu." (Mk 1,15)

  5. Ježíš, který uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. (Mt 9,35)

  6. Ježíš, který řekl apoštolům: "Jděte a hlásejte: Přiblížilo se nebeské království." (Mt 10,6)

  7. Ježíš, který řekl: "Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno." (Mt 6,33)

  8. Ježíš, který řekl: "V nebi bude větší radost z jednoho hříšníka, který se obrátí, než z devětadevadesáti spravedlivých, kteří obrácení nepotřebují." (Lk 15,7)

  9. Ježíš, který řekl cizoložné ženě: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš." (J 8,11)

10. Ježíš, který jako král řekne těm po své pravici: "Pojďte požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království." (Mt 25,34)

 

IV. desátek světla:

  1. Ježíš, který vzal sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu. (Mt 17,1)

  2. Ježíš, který byl před nimi proměněn. (Mt 17,1)

  3. Ježíš, jehož tvář zazářila jako slunce a jehož šat zbělel jako světlo. (Mt 17,2)

  4. Ježíš, s kterým rozmlouval Mojžíš a Eliáš. (Mt 17,3)

  5. Ježíš, kterému Petr řekl: "Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany." (Mt 17,4)

  6. Ježíš, jehož učedníky zastínil světlý oblak. (Mt 17,5)

  7. Ježíš, který přijal od Boha Otce čest a slávu. (2. P 1,17)

  8. Ježíš, který je milovaný Syn Boží. (Mt 17,5)

  9. Ježíš, kterého máme poslouchat. (Mt 17,5)

10. Ježíš, před kterým učedníci padli tváří k zemi. (Mt 17,6)

 

V. desátek světla:

  1. Ježíš, který řekl: "Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe." (J 6,51)

  2. Ježíš, který řekl: "Chléb, který já dám, je mé Tělo, obětované za život světa." (J 6,51)

  3. Ježíš, který řekl: "Mé Tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj." (J 6,55)

  4. Ježíš, který řekl: "Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka, dříve než budu trpět. (Lk 22,15)

  5. Ježíš, který projevil lásku až do krajnosti. (J 13,1)

  6. Ježíš, který vzal chléb a řekl: "Toto je moje Tělo, které se za vás vydává." (1.Kor 11,24)

  7. Ježíš, který vzal kalich a řekl: "Pijte z něho všichni, neboť toto je má Krev." (Mt 26,27-28)

  8. Ježíš, který řekl: "To čiňte na mou památku." (1.Kor 11,24)

  9. Ježíš, který řekl: "Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život." (J 6,53)

10. Ježíš, který řekl: "Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den." (J 6,54)

 

I. bolestný desátek:

  1. Ježíš, který se po večeři odebral s učedníky na Olivovou horu (Lk 22,39)

  2. Ježíš, který se šel modlit a vzal Petra, Jakuba a Jana s sebou ( Mt 26,36)

  3. Ježíš, který trochu poodešel a padl tváří k zemi (Mt 26,39)

  4. Ježíš, který se modlil: "Otče můj, jestliže je to možné, ať mne mine tento kalich, ale ne jak já, ale jak ty chceš" (Mt 26,39)

  5. Ježíš, jehož pot stékal na zem jako krůpěje krve (Lk 22,44)

  6. Ježíš, který se vrátil k učedníkům a shledal, že spí (Mt 26,40)

  7. Ježíš, který řekl těm třem: "To jste nemohli ani jednu hodinu se mnou bdít?" (Mt 26,40)

  8. Ježíš, který se po druhé modlil: "Otče, ať se stane tvá vůle" (Mt 26,42)

  9. Ježíš, který shledal, že učedníci zase spí (Mt 26,43)

10. Ježíš, který nechal učedníky a po třetí se modlil stejnými slovy (Mt 26,44)

 

II. bolestný desátek:

  1. Ježíš, kterého Jidáš zradil políbením (Mt 26,48)

  2. Ježíš, kterého přišli zatknout s meči a holemi jako buřiče (Mt 26,55)

  3. Ježíš, kterého opustili všichni učedníci (Mt 26,56)

  4. Ježíš, kterého svázali a odvedli do veleknězova domu (J 18,12)

  5. Ježíš, proti kterému hledala velerada nějaké svědectví, aby ho mohla odsoudit (Mk 14,55)

  6. Ježíš, proti kterému vypovídali falešní svědkové (Mt 26,60)

  7. Ježíš, kterého obvinili z rouhání (Mt 26,67)

  8. Ježíš, kterému plivali do tváře a bili ho (Mt 26,67)

  9. Ježíš, kterého Petr třikrát zapřel (Mt 26,70-74)

10. Ježíš, o kterém velerada rozhodla, že propadl trestu smrti (Mt 26,67)

 

III. bolestný desátek:

  1. Ježíš, kterého dali velekněží spoutat a odvedli ho k Pilátovi (Mt 27,2)

  2. Ježíš, proti kterému starší a velekněží poštvali lidi, aby křičeli: "Na kříž s ním!" (Mt 27,20)

  3. Ježíš, kterého se Pilát zeptal: "Jsi ty židovský král?" (Mk 15,12)

  4. Ježíš, který řekl: "Moje království není z tohoto světa" (J 18,36)

  5. Ježíš, na kterém Pilát nenašel vinu (J 18,38)

  6. Ježíš, kterého dal Pilát zbičovat (Mt 27,26)

  7. Ježíš, kterému vojáci dali rudý plášť a na hlavu vsadili korunu z trní (Mt 27,28)

  8. Ježíš, kterému dali do rukou rákosovou hůl (Mt 27,29)

  9. Ježíš, před kterým s posměchem klekali (Mt 27,29)

10. Ježíš, jehož krvavými ranami jsme uzdraveni (1.P 2,24)

 

IV. bolestný desátek:

  1. Ježíš, kterého vojáci odvedli, aby ho ukřižovali (Mt 27,31)

  2. Ježíš, kterému Šimon z přinucení pomohl nést kříž (Mt 27,32)

  3. Ježíš, s kterým byli na popravu vedeni dva zločinci (Lk 23,32)

  4. Ježíš, nad kterým ženy plakaly a naříkaly (Lk 23,27)

  5. Ježíš, který řekl: "Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou!" (Lk 23,38)

  6. Ježíš, který řekl: "Spíše nad sebou plačte a nad svými dětmi" (Lk 23,28)

  7. Ježíš, který vynesl na sobě naše hříchy na dřevo (1. P 2,24)

  8. Ježíš, který byl poraněn za naše hříchy, za naše viny byl zničen (Iz 53,7)

  9. Ježíš, který šel jako beránek vedený k zabití(Iz 53,7)

10. Ježíš, kterého přivedli na místo zvané Golgota, což znamená Lebka (Mk 15,22)

 

V. bolestný desátek:

  1. Ježíš, kterého přibili na kříž (Mt 27,35)

  2. Ježíš, jehož oděv si losováním rozdělili (Mt 27,35)

  3. Ježíš, který řekl: "Otče, odpusť jim, neboť nevědí co činí" (Lk 23,34)

  4. Ježíš, kterému se posmívali a říkali: "Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže" (Mt 27,40)

  5. Ježíš, který řekl zločinci: "Ještě dnes budeš se mnou v ráji" (Lk 23,43)

  6. Ježíš, u jehož kříže jsi stála s učedníkem, kterého měl tolik rád (J 19,26)

  7. Ježíš, který vykřikl silným hlasem a skonal (Mt 27,50)

  8. Ježíš, kterému jeden z vojáků kopím probodl bok (J 19,34)

  9. Ježíš, kterého pochovali do nové hrobky (Lk 23,53)

10. Ježíš, který zemřel, aby zničil hřích jednou provždy (Řím 6,10)

 

I. slavný desátek:

  1. Ježíš, který třetího dne vstal z mrtvých ve shodě s Písmem (1. Kor 15,4)

  2. Ježíš, který se po svém zmrtvýchvstání zjevil ženám (Mt 28,9)

  3. Ježíš, který se zjevil svým učedníkům (Mt 28,17)

  4. Ježíš, který se zjevil i nevěřícímu Tomášovi (Jan 20,26)

  5. Ježíš, který řekl: "Blahoslavení, kteří neviděli a přesto uvěřili" (Jan 20,29)

  6. Ježíš, nad kterým už smrt nemá vlády (Řím 6,9)

  7. Ježíš, který řekl: "Já jsem vzkříšení a život"(J 11,25)

  8. Ježíš, který řekl: "Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude živ" (Jan 11,25)

  9. Ježíš, který z mrtvých vstal, jakožto první z těch, kdo zesnuli (1. Kor 15,20)

10. Ježíš, s kterým se i my jednou ukážeme ve slávě (Kol 3,4)

 

II. slavný desátek:

  1. Ježíš, který se čtyřicet dní ukazoval učedníkům a vykládal jim o Božím království (Sk 1,3)

  2. Ježíš, který se odloučil od apoštolů, zatímco jim žehnal (Lk 24,51)

  3. Ježíš, kterého vzal oblak apoštolům s očí (Sk 1,9)

  4. Ježíš, který byl vzat do nebe (Sk 1,11)

  5. Ježíš, který je po Boží pravici a ujímá se nás (Řím 8,34)

  6. Ježíš, který přijde právě tak, jako ho apoštolové viděli odcházet (Sk 1,11)

  7. Ježíš, který řekl: "V domě mého Otce je mnoho příbytků" (J 14,2)

  8. Ježíš, který řekl: "Odcházím, abych vám připravil místo" (Jan 14,2)

  9. Ježíš, který řekl: "Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa" (Mt 28,20)

10. Ježíš, který je stejný včera, dnes i na věky (Žid 13,8)

 

III. slavný desátek:

  1. Ježíš, který byl pomazán Duchem Svatým a mocí (Sk 10,38)

  2. Ježíš, který slíbil apoštolům Zastánce, Ducha Pravdy (Jan 15,26)

  3. Ježíš, který řekl: "Až přijde Duch Pravdy, uvede vás do celé pravdy" (J 16,13)

  4. Ježíš, jehož Duch naplnil apoštoly, takže promlouvali z vnuknutí (Sk 2,4)

  5. Ježíš, který v hojnosti vylil Ducha Svatého (Sk 2,33)

  6. Ježíš, jehož Duch vedl apoštoly (Sk 16,7)

  7. Ježíš, jehož apoštolové udíleli Ducha Svatého vkládáním rukou (Sk 8,17)

  8. Ježíš, který nám dal Ducha jako záruku (2. Kor 5,5)

  9. Ježíš, jehož Duch v našem srdci volá: "Abba, Otče!" (Gal 4,6)

10. Ježíš, v jehož jménu byl Duch Svatý seslán (J 14,26)

 

IV. slavný desátek:

  1. Ježíš, který tě od věčnosti vyvolil za svou matku (srov. Gn 3,15)

  2. Ježíš, který tě uchránil od dědičného hříchu (Pius IX.)

  3. Ježíš, který se z tebe narodil (Gal 4,4)

  4. Ježíš, který vyplnil tvou prosbu na svatbě v Kaně (J 2,3-5)

  5. Ježíš, kvůli němuž tě blahoslavili (Lk 11,27)

  6. Ježíš, který ti svěřil svého nejmilejšího učedníka (J 19,26)

  7. Ježíš, který tě dal za matku nám všem (J 19,27)

  8. Ježíš, který nedopustil, aby tvé tělo podlehlo porušení (Pius XII.)

  9. Ježíš, který tě vzal s tělem i duší do nebeské slávy (Pius XII.)

10. Ježíš, s kterým záříš v nebi krásou těla i duše (Pius XII.)

 

V. slavný desátek:

  1. Ježíš, který tě v nebi korunoval

  2. Ježíš, s kterým v nebi vládneš

  3. Ježíš, u kterého se za nás přimlouváš

  4. Ježíš, který nás svěřil do tvé mateřské péče

  5. Ježíš, který v tobě dal církvi příklad víry a vytrvalé modlitby

  6. Ježíš, který tě zahrnul slávou

  7. Ježíš, který přijde na konci časů

  8. Ježíš, který bude soudit živé i mrtvé

  9. Ježíš, v němž bude všechno obnoveno

10. Ježíš, na jehož příchod čekáme

Zde byly  použité texty:
Internetové stránky Řk farnosti Čáslav;
Internetové stránky www.modlitba.cz;
Internetové stránky www.fatym.com
; P. Jan Peňáz;
Misie do tretieho tisícročia, Josef Tomko, Lúč Bratislava 2000
Můžeš změnit svět, Jill Johnstone, Om Publishing,  České Budějovice 1997;
Biblické meditace k tajemství růžence Světla, P. Vojtěch Brož;