Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pastýřský list na zahájení církevního roku 2011-2012

26. 11. 2011

 

Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu!

Začínáme nový církevní rok a já vám do něho přeji a vyprošuji Boží ochranu, hojně milostí a velký pokrok na cestě za Pánem.

Je to současně druhý rok přípravy na významné jubileum 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje, s nimiž je spojen rozhodující krok v pokřesťanění našeho národa. Toto pokřesťanění je ovšem nekončící proces, na němž i my dnes máme svůj náročný úkol. Proto příprava na toto jubileum spočívá především v obnově svátostí, spojených se vstupem do křesťanského života: křtu, biřmování a Eucharistie. Zatímco svátosti křtu a biřmování se udělují jednou za život a je vhodné a potřebné je častěji oživovat, aby stále mohly působit naplno, Eucharistie je Pokrm na cestě, kterým se sytíme co možná nejčastěji, abychom šli bezpečně a rozhodně vpřed spolu s Pánem.

Nyní máme za sebou rok obnovy křtu a v tomto roce nás čeká obnova svátosti biřmování. I když hlavním obdobím, ve kterém se soustředíme na obnovu svátosti biřmování bude velikonoční doba, je třeba se tomuto závažnému tématu věnovat i v průběhu celého roku. Připomeňme si tedy nejprve co je svátost biřmování a jak působí.

Katechizmus pro mladé, YouCat, říká v čl. 203 a 205:  “Biřmování je svátost, která dovršuje křest a ve které jsme zahrnováni dary Ducha svatého. Ten, kdo se svobodně rozhodne žít životem Božího dítěte a kdo požádá o Ducha svatého skrze vkládání rukou a pomazání křižmem, dostane sílu stát se slovem i skutkem svědkem Boží lásky. Stává se tak plnohodnotným a zodpovědným členem katolické církve. ... Při biřmování je duši pokřtěného křesťana vtištěna nesmazatelná pečeť, kterou lze přijmout pouze jedenkrát a která působí vzrůst křestní milosti. Dar Ducha svatého je moc shůry, v níž biřmovaný vydává věrohodné svědectví milosti svého křtu vlastním životem a ve které se stává Kristovým `svědkem`. A katechizmus to dále rozvádí: “Přijmout biřmování znamená uzavřít s Bohem `smlouvu`. Biřmovanec říká: Ano, věřím v tebe, můj Bože, dej mi svého svatého Ducha, abych ti zcela patřil, abych se od tebe nikdy nevzdálil a abych ti vydával svědectví ve svém životě tělem i duší, slovem i skutkem, ve dnech dobrých i zlých. A Bůh odpoví: Ano, také v tebe věřím, mé dítě - a dám ti svého Ducha, dám ti sebe samého. Budu patřit celý tobě. Nikdy od tebe neodstoupím ani v tomto, ani ve věčném životě. Budu přítomen ve tvém těle a ve tvé duši, ve tvých slovech i činech. I kdybys na mě zapomněl, přece budu tady - v dobrém i ve zlém.”

A moje osobní zkušenost je taková, že vždy před každou náročnější činností, například před závažným jednáním a rozhodováním, před kázáním a jiným veřejným vystoupením, prosím Ducha svatého o pomoc. Vždy poznávám, že tuto pomoc dostávám a jsem mu za ni vděčný. Vyzývám vás, abyste i vy často Ducha svatého prosili. Rád přijde a pomůže vám. Jen čeká, až ho k sobě, do svého nitra a jednání vpustíte. Respektuje totiž vaši svobodu a nevnucuje se. Čeká na Váš svobodný souhlas a pozvání k jeho přijetí.

Biřmování je vedle křtu jeden z nejdůležitějších okamžiků a úkonů v životě křesťana. Proto by ho měl každý dospělý katolický křesťan přijmout, pokud mu v tom nebrání nějaké mimořádné překážky, jako život v církevně neplatném manželství nebo mimomanželské soužití. Ostatně před vstupem do manželství by oba snoubenci měli přijmout svátost biřmování, aby tak byli vybaveni mocí Ducha svatého na náročné úkoly, které je čekají. Svátost biřmování by měl přijmout každý mladý křesťan, který se rozhodl pro víru, který tedy už není ve víře veden rodiči, ale sám bere odpovědnost za svoji víru. A k tomu mu nejlépe pomůže svátost biřmování, neboť k tomu je určena.

Ovšem vzhledem k tomu, že dlouhou dobu v létech nesvobody se svátost biřmování nemohla udělovat, je u nás ještě mnoho starších lidí, kteří tuto svátost nepřijali. Nikdy však na ni není pozdě. Milí bratři a sestry, nedělejte si nic z toho, že jste pokročilejšího věku a na nikoho se neohlížejte. Nechte se připravit od vašich kněží na přijetí svátosti biřmování a já rád přijedu, abych vám svátost biřmování udělil, i když třeba budete svátost přijímat sami.

Biřmovance prosím, aby mi před přijetím svátosti poslali dopis (je vhodné ho poslat mailem na adresu radkovsky@bip.cz ), ve kterém mi napíšou, proč se chtějí nechat biřmovat, jakého si vybrali biřmovacího patrona a jaký si vybrali citát z Písma svatého jako slovo pro život. Nechci vás tím, milí biřmovanci, zkoušet ani jinak komplikovat život. Má to být především pomoc pro vás, abyste si sami pro sebe ujasnili, proč se chcete nechat biřmovat, jaký to má pro vás význam. A abyste se snažili číst Písmo svaté a víc ho poznat. Měla by vás totiž  jeho četba provázet často, nejlépe denně, po celý život.

To byly tedy úvodní a základní informace k roku biřmování. Budeme se k němu samozřejmě během roku vracet.

Podle tradice chci i pro nastávající rok ohlásit Boží slovo, které nás bude  po celý rok motivovat.  Je to samozřejmě slovo související s tématem biřmování. Zní: “Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země” (srov. Žalm 104,30). Známe ho dobře a snadno si ho budeme pamatovat. Tím snadněji se nám může stát denní prosbou, kterou budeme Boha vzývat, aby obnovoval svět i nás samotné.

Milé sestry a bratři, přeji vám všem požehnaný Advent jako dobrou duchovní přípravu na Vánoce a na setkání s Pánem na konci života a ujišťuji Vás, že se za vás všechny denně modlím.

 

                                                                                               Váš biskup a bratr + František.

 

V Plzni o slavnosti Ježíše Krista Krále 2011.