Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 7/2012 - 30.září 2012

29. 9. 2012

 

Symboly Ducha svatého

Voda. Symbolika vody naznačuje působení Ducha svatého při křtu, protože po vzývání Ducha svatého se stává účinným svátostným znamením nového zrození: Jako těhotenství našeho prvního zrození probíhalo ve vodě, tak také křestní voda skutečně znamená, že naše nové zrození je nám dáváno v Duchu svatém. Ale jako jsme "jedním Duchem pokřtěni" tak jsme také "napojeni jedním Duchem" (1.Kor 12,13): Duch je tedy také osobně živá voda, pramenící z ukřižovaného Krista, jako ze svého pramene a která v nás vyvěrá k věčnému životu.

Pomazání. Symbolika pomazání olejem je pro Ducha svatého tak příznačná, že se stala jeho synonymem. Při křesťanském zasvěcení je svátostným znamením biřmování, které východní církve právem nazývají "charismace" (pomazání křižmem). Ale k plnému pochopení jeho síly je třeba se vrátit k prvnímu pomazání, které vykonal Duch svatý: k pomazání Ježíše. Kristus [hebrejsky: "Mesiáš"] znamená "Pomazaný" od Ducha svatého. Ve Starém zákoně byli různí "pomazaní Páně", zvláště král David. Avšak Ježíš je Pomazaný Páně jedinečným způsobem: lidství, jež na sebe Syn bere je zcela "pomazáno Duchem svatým". Ježíš je ustanoven "Kristem" od Ducha svatého. Panna Maria počne Krista působením Ducha svatého, který ho prostřednictvím anděla ohlašuje jako Krista už od narození, a vede Simeona do chrámu, aby viděl Krista; on naplňuje Krista, jeho moc vychází z Krista, když ten uzdravuje a zachraňuje. On konečně křísí Ježíše z mrtvých. A tak, když se Ježíš stal plně "Kristem" ve svém lidství, jež přemohlo smrt, hojně vylévá Ducha svatého, dokud "svatí" ve svém spojení s lidstvím Božího Syna nedorostou "zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti" (Ef 4,13): "úplného Krista", podle výrazu svatého Augustina.

Oheň. Zatímco voda znamenala zrození a plodnost života dávaného v Duchu svatém, oheň symbolizuje přetvářející sílu skutků Ducha svatého. Prorok Eliáš, který "povstal jako oheň" a jehož "slovo planulo jako pochodeň" (Sir 48,1), svou modlitbou přivolá z nebe oheň na oběť z hory Karmel, obraz ohně Ducha svatého, který proměňuje všechno, čeho se dotkne. Jan Křtitel, který jde před Pánem "v duchu a moci Eliášově" (Lk 1,17), hlásá Krista jako toho, kdo "bude křtít Duchem svatým a ohněm" (Lk 3,16), tím Duchem, o kterém Ježíš řekne: "Oheň jsem přišel uvrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!" (Lk 12,49). Ráno na Letnice spočine Duch svatý na učednících v podobě "jakoby ohnivých jazyků" a naplní je sebou (Sk 2,3-4). Duchovní tradice podrží tuto symboliku ohně jako jednu z nejpůsobivějších o činnosti Ducha svatého, "Plamen Ducha nezhášejte" (1 Sol 5,19).

Oblak a světlo. Tyto dva symboly jsou při projevech Ducha svatého neoddělitelné. Již při Božích zjeveních ve Starém zákoně zjevuje oblak - někdy temný, jindy zářivý - živého Boha a spasitele, zahaluje přesah jeho slávy: Mojžíšovi na hoře Sinaj, ve stanu Setkání, a během putování pouští; Šalomounovi při posvěcení chrámu. Tyto předobrazy naplňuje Kristus v Duchu svatém. Ten totiž "sestupuje na Pannu Marii a zastíní ji", aby počala a porodila Ježíše. Na hoře Proměnění on přichází v oblaku, který zahalí Ježíše, Mojžíše a Eliáše, Petra, Jakuba a Jana, a "z oblaku" se ozývá hlas, který říká: "Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte" (Lk 9,34-35). Konečně tentýž Oblak zastře Ježíše pohledu učedníků v den nanebevstoupení a ten ho zjeví jako Syna člověka v jeho slávě v den jeho příchodu.

 

Holubice. Na konci potopy (jejíž symbolika se týká křtu), se holubice, kterou vypustil Noe, vrátí a přináší v zobáčku čerstvý olivovou ratolest na znamení, že země je opět obyvatelná. Když Kristus vystupuje z vody svého křtu, sestupuje na něho Duch svatý v podobě holubice a zůstává v něm. Duch sestupuje a usídlí se v očistěném srdci pokřtěných. V některých kostelích je Nejsvětější Svátost uchovávána v kovové schránce, která má podobu holubice (columbarium); bývá zavěšeno nad oltářem. Symbol holubice označující Ducha svatého je v křesťanské ikonografii tradiční.

***********************************************************************************

Panně Marii Růžencové je zasvěcený celý měsíc říjen. 7. října budeme prožívat její svátek. Nezapomínejme na tuto přebohatou modlitbu. V našich kostelích můžete zakoupit Apoštolský list bl. Jana Pavla II. o svatém růženci. V případě zájmu se můžete v naší farnosti ještě zapojit do živého růžence.

Sbírka na misie proběhne 21. října při nedělních bohoslužbách. V září ze sbírky na bohoslovce naše farnost odeslala 4895,- Kč, a na Charitu 3310,-Kč. „Bůh zaplať“.

Poutní bohoslužba ke cti sv.Václava v Třebýcince se bude slavit 6. října ve 14:00 hodin.

Ve dnech 7.října - 13.října včetně se ruší všechny bohoslužby ve všední dny v naší farní oblasti. Za pochopení děkuji. Mše svaté 7. října se uskuteční.

Setkání dětí z naší farnosti a okolí proběhne 13. října v 9:00 hod. na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme.

Otec Biskup František Radkovský navštíví naší farnost 16. října a v kostele Sv. Petra a Pavla v Dolanech v 18:00 hod. udělí sv. biřmování našim farníkům. Srdečně Vás zvu.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti proběhne 20. října od 17:00 hod. Od 16:30 bude příležitost ke svátosti smíření!

Pozor!!!27. října změna letního času na zimní, posun ručiček hodin z 3:00 hod. na 2:00 hod. Změna hodin bohoslužeb – v zimním čase o hodinu dřív!!!!

Děkovná bohoslužba u příležitosti výročí posvěcení kaple ve Svrčovci se bude konat

 28. října v 10:10 hod. Tento den se ruší bohoslužba v Dolanech.

Poutní bohoslužbu ke cti sv.Wolfganga budeme slavit 28. října ve 14:00 na Bolfánku v Chudenicích. V případě nepříznivého počasí bude sloužena mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele! Bohoslužba v sobotu 27. října se ruší.

Slavnost Všech svatých 1. listopadu, mše svatá ve farním kostele ve Švihově,

 v 7:00 hod.

Pobožnosti za zemřelé:

Švihov:         28. října  bohoslužba v kostele sv. Václava v 8:30 hod., v 16:30 hod. pobožnost na hřbitově.

2. listopadu 16:00 hod. pobožnost na hřbitově a bohoslužba v kostele sv. Jiljí.

Dolany:        1. listopadu 18:00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele.

2. listopadu v 18:00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele.

Vřeskovice: 1. listopadu 14:00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele.

4. listopadu 11:30 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele.

Chudenice: 1. listopadu v 16:00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kapli sv. Anny.

3. listopadu v 16:00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele.

Měčín:          8. listopadu v 16:00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele.