Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 2/2013 - 03.února 2013

31. 1. 2013

 

Drazí bratři a sestry,

právě jsme ukončili druhý rok přípravy na Cyrilometodějské jubileum, kdy jsme se častěji vraceli k myšlenkám na svátost biřmování. Teď v celé Církví prožíváme Rok víry, a české církví ještě Rok Eucharistie, třetí svátosti uvádějící do křesťanského života.
Nám všem Kristus řekl: Vy jste světlo světa… Rozžaté světlo se neschovává pod kbelík nebo pod postel, ale dává se na svícen, takže svítí všem v domě. Nemáme právo Boha před světem schovávat, ani ze stydět své víry. Využijme tohoto roku k hlubšímu poznání i prožívání mše svaté. Rozdělme se o své zkušenosti s prožíváním mše svaté a svého přátelství s Ježíšem se svými blízkými či známými. Pozvěme na mši svatou ty, kteří se odcizili, nebo chodí jen jednou za čas. Nabídněme přípravu ke svatému přijímání těm, kteří nebyli ani jednou u svátosti oltářní, nebo už všechno zapomněli. To se týká jak dospělých, tak mládeže a dětí, které nechodily do náboženství. Ve všech farnostech bude možnost mimořádné přípravy. Zvláště pamatujte taky na nemocné a staré v rodině, ulici či paneláku, kteří nemohou do kostela, aby v tomto roce měli příležitost svatého přijímání aspoň jednou za měsíc doma. Protože šťastné setkání s Kristem ve svatém přijímání může prožívat jen čisté srdce, prosme o očištění při časté svaté zpovědi. A pokud vám nějaká překážka brání v přijetí Eucharistie, přijímejte Pána Ježíše aspoň duchovně. Když druzí přijímají, pozvěte ho do srdce a nepochybujte, že přijde a bude pozorně naslouchat každému vašemu slovu. Pán Ježíš zůstává pod způsobou chleba v každém svatostánku, abychom za ním mohli kdykoliv přijít na návštěvu. Využijme každé příležitosti, kdy jdeme kolem kostela, abychom aspoň na chvíli Pána pozdravili. Udělejme si čas na společnou adoraci. V celé farnosti máme k tomu příležitost.  Zvláštním vrcholem tohoto roku bude Den Klatovského vikariátu, a v naši farnosti mimořádná oslava Božího Těla. Kristus v Eucharistii se pak jistě ukáže jako lék na mnohé naše neduhy a když prohloubíme svůj vztah k němu, posílí i naši víru.

V lásce k Ježíši v Eucharistii každému z vás přeje požehnané dny P. Tomasz

 

Světový den modliteb za nemocné11. února – byl ustanovený ve spojení s poutním místem v Lourdes ve Francii, kde se v roce 1958 malé dívce jménem Bernadetta  zjevila několikrát Panna Maria. Pamatujme i my na starší a nemocné lidi a podporujme je našimi modlitbami. Mše sv. bude sloužena za všechny naše starší a nemocné farníky  v 18:30 hod ve farním kostele ve Švihově s  pomazáním nemocných. Srdečně Vás zvu.

Popeleční středou, kterou letos budeme prožívat 13. února, začíná doba postní – čtyřicetidenní příprava na Velikonoce. Nezapomeňte: Popeleční středa je dnem přísného půstu od masa a půstu újmy (je možné najíst se dosyta jen jedenkrát za den).

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti a následné setkání ve farních prostorách proběhne 16. února od 17:00 hod. Od 16:30 hod. bude příležitost ke svátosti smíření!

Sbírka na fond pomoci  Svatého Otce „Svatopetrský haléř“ se bude konat v kostelech naší diecéze 24. února.

Tradiční přijetí znamení popele  na zahájení postní doby proběhne během bohoslužeb  první neděli postní doby 17. února, v Měčíně ve čtvrtek  14.února. Při této příležitosti se bude ve všech kostelech naší farnosti konat pobožnost před Nejsvětější Svátostí!

Příležitost k svátosti smíření je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Prostor pro zpověď je zvlášť vyhrazená každý pátek během pobožnosti Křížové cesty. V Klatovech: každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození P. Marie od  9.:00 do 13:00 hod. a každý druhý pátek v měsíci v kostele sv. Ignáce od 15:30 – 16:30 hod.

Pobožnost křížové cesty: Srdečně zvu na rozjímání o posledních hodinách života našeho Pána.  Každý pátek od 16:30 ve Švihově, v Dolanech v neděli od 9:40; v Měčíně ve čtvrtek od 16:00; v Chudenicích před sobotní bohoslužbou a ve Vřeskovicích v neděli od 11:30 hod.

DEN KLATOVSKÉHO VIKARIÁTU v sobotu 2. 3. 2013 od 9:30 hod. Švihov, kulturní dům. Téma :“POZNALI HO PŘI LÁMÁNÍ CHLEBA“

Program:9:30 Zahájení- vikář P. Jaroslav Hůlle a starosta Švihova PaedDr.                            Václav Petrus

               10:00 Eucharistie ještě i dnes? Mgr. Eva Muroňová, Ph.D.

               10:30 Příběh emauzkých učedníků, P. Cyril Havel, CFSsS

               11:30 Slovo otce biskupa Mons. Františka Radkovského

               12:00 Občerstvení a možnost koupit křesťanskou literaturu

               13:30 Eucharistie ­ posila pro život, P. Jan Madár, CFSsS

               14:30 Eucharistická adorace

               15:00 Mše svatá, hlavni celebrant Mons. Josef Žák, generální vikář

 

Mezi jednotlivými přednáškami bude příležitost k společnému zpěvu.

Hraje skupina Zebedeus a varhaník P. Pavel Hřebec.

Program pro děti v průběhu přednášek zajištěn.

Během dne příležitost přijmout svátost smíření.

***************************************

Duše Kristova, posvěť mě. Tělo Kristovo, zachraň mě. Krvi Kristova, opoj mě. Vodo z boku Kristova obmyj mě. Utrpení Kristovo, posilni mě. Dobrý Ježíši, vyslyš mě. Ve svých ranách ukryj mě. Nedopusť, abych se odloučil od Tebe. Před zlým nepřítelem ochraň mě. V hodině mé smrti zavolej mě. A dej, ať přijdu k Tobě,abych Tě s Tvými svatými chválil na věky.
Amen.