Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. 9. 2006

 

vik_klatovy.png

 

 

 

Římskokatolická farnost Švihov - struktury a činnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řk farnost Švihov  od 1. ledna 2005 svým územím zahrnuje obce: Balkovy, Bezpravovice, Bíluky, Biřkov, Červené Poříčí, Dehtín, Dolany, Chlumská, Chudenice, Ježovy, Jíno, Kaliště, Kámen, Kamýk, Kokšín, Křenice, Lhovice, Lučice, Malechov, Měčín, Mezihoří, Nedanice, Nedaničky, Petrovice, Přetín, Radkovice, Řakom, Slatina, Stropčice, Svrčovec, Trnčí, Třebýcina, Třebýcinka, Vícenice, Vosí, Vřeskovice. Dekretem plzeňského biskupa Františka Radkovského farnosti Chudenice, Dolany, Měčín, Vřeskovice zanikly a staly se součástí farnosti Švihov.

Hlavní sídlo farnosti  se nachází ve Švihově, farním kostelem Římskokatolické farnosti Švihov je kostel sv. Václava. S účinností od 1. ledna 2005 se farní kostely sv. Petra a Pavla v Dolanech, sv. Jana Křtitele v Chudenicích, sv. Mikuláše v Měčíně a sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích a všechny ostatní kostely a kaple, které se nacházejí v těchto katastrálních územích, staly filiálními kostely Řk farnosti Švihov.

Náboženský život farnosti

Bohoslužby - Základem náboženského života ve farnosti jsou pravidelné bohoslužby, které se konají v našich kostelech: ve Švihově, v Dolanech, v Chudenicích, ve Vřeskovicích, v Měčíně a Nezdicích. Bohoslužby jsou obohacené varhanní hudbou.

Příležitostně jsou slouženy bohoslužby v okolních kaplích, většinou v den poutě. Kromě bohoslužeb se konají v našich kostelech pobožnosti různého druhu, jak adorace Nejsvětější svátosti, růžencové modlitby, křížové cesty v postní době, tak májové pobožnosti v květnu. Pravidelně je nabízena příležitost ke svátosti smíření.

Náboženská výchova - Dalším bodem náboženského života je vzdělávací činnost. Vyučování náboženství pro mladší  a starší děti probíhá v prostorách fary, každý druhý pátek od 19.00 do 20.00 hod, a druhou sobotu od 9.00 do 12.00 hod. Děti, které se pravidelně zúčastňují nedělních bohoslužeb jsou zapojeny do ministrování a dalších aktivit farnosti.

Biblické kroužky a náboženské vzdělávání dospělých - V rámci prohlubování náboženského vědomí u dospělých nabízíme setkávání nad Biblí, vyučování náboženství pro dospělé, přednášky o životě církve a diskusní kroužek na témata spojená s běžným životem. Všechny aktivity jsou otevřené naprosto všem zájemcům a informace o nich jsou zveřejňované v našich farních listech „Farníček“.

Příprava a udělování svátostí – Duchovní správce farnosti nabízí na požádání individuální rozhovory na náboženská témata, duchovní poradenství pro jednotlivce, pravidelnou přípravu na přijetí svátosti křtu, biřmování, prvního svatého příjímání, svátosti manželství. Na požádání kněz navštěvuje nemocné doma nebo v nemocnici se svátostí příjímání a svátostí nemocných. Po domluvě s pozůstalými vede obřady posledního rozloučení se zemřelými farníky (pohřební mše svatá, bohoslužba slova) v kostele, na hřbitově nebo v obřadní síní krematoria.

Přednášky nebo besedy s duchovním – Na požádání je možnost uspořádat přednášky nebo besedy na křesťanské téma libovolně zvolené pořadatelem. Setkání se mohou konat v církevních prostorách nebo prostorách určených pořadatelem po domluvě s duchovním.

Společenský a kulturní život farnosti

Náboženství, tzn. vztah člověka k Bohu, by mělo vést k vytváření společenství mezi lidmi. Toto jedno ze základních poslání křesťanství se snažíme realizovat i v naší farnosti. Vznikla již tradice setkávání věřících ve farním sálu při šálku kávy, čaje a dalších darů stolu. Obsahem setkání je velmi často diskuse nebo krátká přednáška  na církevní témata. Kromě toho, při příležitosti poutních slavností v našich kostelech, se farníci z celé farní oblasti setkávají na slavnostní bohoslužbě, po které následuje pohoštění.

Ve farní budově je zřízena společenská místnost, ve které se konají naše aktivity a farníci ji mohou využívat po dohodě i pro aktivity sebou organizované. Farní společenské prostory jsou vybaveny počítačem s připojením na internet, televizí s možností přehrávání filmů a hudby na VHS, DVD, CD. Je k dispozici sociální zařízení a kuchyňský kout. Prostory mají sloužit společenskému životu farnosti a jsou otevřené všem zájemcům.

Další příležitostí k prohlubování společenských vztahů jsou určitě poutní zájezdy a kratší nebo delší výlety organizované v mnohých případech s velkou podporou samotných farníků.

Farnost také přispívá ke kulturnímu životu ve Švihově a v okolí. Několikrát do roka jsou organizovány koncerty duchovní hudby nebo zájezdy na kulturní akce konající se mimo naši farní oblast.

V červenci 2006 bylo otevřené u fary dětské hřiště, které navštěvují pravidelně maminky s malými dětmi.

Každé tří až čtyři neděle farnost tiskne informační list „Farníček“ , kde se nacházejí všechny aktuální informace o životě farnosti.

Katolická Charita

Od roku 2006 v naší farnosti působí charitní pečovatelská služba zajišťující starším a nemocným osobám potřebnou péči.

Všechny akce farnosti jsou otevřené veřejnosti a jsou nabízené jak věřícím, tak nevěřícím.

Stavební činnost ve farnosti

Stavební práce ve farnosti byly zahájené v roce 1995, kdy tehdejší švihovský starosta podnikl první kroky k opravě švihovského kostela sv. Václava. Věž kostela byla pokryta měděnou krytinou, obnovena byla fasáda věže a zhotovena nová střecha na lodi kostela. Ve stejném období byl částečně opravený gotický kostel sv. Jiljí na švihovském hřbitově.

Se změnou duchovního správce v roce 1999 byly zahájeny přípravné práce na švihovské faře a provedena částečná rekonstrukce elektroinstalace. V roce 2001 nastoupil nový duchovní správce, který pokračoval v započaté práci. V následujících letech byla opravena fasáda kostela sv. Václava, farní budova dostala novou střechu, byly částečně opraveny místnosti uvnitř fary. Byl upraven terén kolem fary, aby mohl sloužit společenskému životu farnosti. V roce 2004 - 2006 byla vyměněna okna, dokončena elektroinstalace, zřízené sociální zařízení pro návštěvníky a opravené omítky v ostatních místnostech fary (až na kancelář). V roce 2005 bylo zrekonstruované ústřední vytápění fary.

Vypracovaný byl také projekt využití celého farního pozemku, na kterém by měl v budoucnu vzniknout (pokud se nám povede získat finanční prostředky) areál volného času s víceúčelovým hřištěm, dětským koutkem (houpačky, prolézačky, pískoviště, lavičky) a okrasná zahrada. Hospodářské budovy, které jsou památkově chráněné, by měly být podle projektu adaptovány na společenské prostory a klubovny pro mládež. Z důvodu nedostatku finančních prostředků je realizace zmíněného projektu prozatím pozastavena. V roce 2006 se povedlo vybudovat a otevřít dětské hříště, které nemá veřejný charakter.

Postupně připravujeme opravu interiéru kostela sv. Václava. Přípravou byla úprava terénu kolem kostela včetně odvodnění provedená v letech 2007-08 (většinou svépomocí), čímž se zamezilo podmáčení kostela a jak se po sléze zjistilo kostel nám krásně vysychá. V roce 2009 chceme instalovat topná tělesa do kostelních lavic a zahájit rekonstrukci podlahy (tepelná izolace a položení nové dlažby). Postupně provádíme také rekonstrukci elektroinstalace. V následujících letech nás čeká oprava omítek. Určitě to přispěje k „teplejšímu“ prožívání bohoslužeb, koncertů a dalších setkání.

Stavební činnost se vyvíjí také na budovách patřících farnosti a nacházejících se v sousedních obcích. V roce 2005 byla provedena částečná oprava střechy kostela v Měčíně, v roce 2006 byly zrekonstruované hodiny na věží měčínského kostela, provádí se oprava kostela v Chudenicích zahájena v roce 2005 (nové oplechování věže kostela, oprava fasády věže) a v roce 2007-08 byla provedena oprava střechy hlavní lodi včetně výměny krytiny a byly restaurované (včetně pozlacení) dva ciferníky věžních hodin. V Dolanech byla v roce 2004 zahájena oprava bývalé stáje, kterou chceme adaptovat na společenskou místnost. V roce 2006 stáj byla opravena natolik, že jsme tam mohli uspořádat poutní slavnost, které se zúčastnilo přes 100 lidí. S velkou podporou místního společenství se nám povedlo v letošním roce 2009 ukončit většinu prací a od podzimu tam chceme zahájit pravidelné aktivity. Kromě toho byla také připravena projektová dokumentace na opravu kostela v Dolanech. V letech 1995 – 2001 ve spolupráci s farností provedla obec Vřeskovice opravu věže a střechy kostela sv. Jana Křtitele.

Postupně se zbavujeme nepotřebného majetku zatěžujícího chod farnosti. V roce 2004 byla prodána fara ve Vřeskovicích, v roce 2006 jsme prodali farní budovu v Chudenicích a farní budova v Měčíně včetně zahrady byla předána do majetku klatovské Charity, která tam plánuje zřídit své zařízení. Finance získané s prodeje jsou prozatím zúročené v bance a v budoucnu by měly být investované takovým způsobem, aby majetek, který jsme obdrželi od předchozích generací nebyl nenávratně utracený, ale abychom i budoucím generacím zanechali majetkové zázemí.

Finance farnosti

Hlavním zdrojem financí církve jsou příspěvky věřících, které se vybírají při příležitosti nedělních a svátečních bohoslužeb. K tomu je třeba připočítat drobné příjmy z nájmů některých budov, které farnost vlastní. Určitým zdrojem příjmů jsou také sponzorské dary, kterých bohužel není mnoho. Z těchto příjmů musí farnost financovat provoz a údržbu šesti kostelů, fary a dalších památkově chráněných budov.

Restituce a příspěvky státu  – Většinu majetku, který kdysi církev vlastnila, převzal po roce 1948 stát. Po roce 1989 nebyl církvi majetek vrácen a jako náhradu za držený církevní majetek poskytuje stát finanční prostředky na platy církevních zaměstnanců. Výše těchto finančních prostředků je omezena, tudíž i počet zaměstnanců je omezený.

Dotace na opravy památek – Církev, stejně jako každý jiný vlastník památky, má možnost se obracet na stát s žádostí o finanční příspěvek na opravy památkově chráněných budov. Finance určené k tomuto záměru jsou velice omezené a vlastník památky se musí podílet na opravě vlastními prostředky ve výši 20 až 50%.

Farnost se finančně podílí  a pravidelně přispívá na provoz církevních charitních zařízení, podporuje finančně misijní činnosti církve, vzdělávání bohoslovců a provoz plzeňského biskupství. Jsou organizovány sbírky na zvláštní potřeby, např. na povodně v roce 2003 naše farnost shromáždila a rozdělila 270.000 Kč a na oběti tsunami v Asii v roce 2005 farnost odeslala 14.000 Kč. Výtěžek jedné sbírky v roce je odesílán do Vatikánu na fond pomoci Svatého Otce, z kterého se uděluje pomoc lidem v nouzi v různých koutech světa. Misijní kroužek farnosti podporuje finančně vzdělávání jednoho  dítěte v rámci projektu Adopce na dálku.

Z minulých dob jsme zdědili po našich předcích obrovské bohatství v podobě víry, křesťanských tradic a mnohých památek, které nás dodnes oslovují svou krásou. Ne všechno jsme uchovali v dobrém stavu. Pokud by někdo chtěl obnovit své kontakty s duchovním dědictvím církve – jsem Vám plně k dispozici.

Pokud byste se rozhodli finančně podpořit úsilí o obnovu naší farnosti, budu Vám velice vděčný. Příslušnou částku můžete zaslat na účet farnosti: Název účtu: Římskokatolická farnost Švihov; č.ú. 173463345/0300 ČSOB, divize: Poštovní spořitelna.

Částku můžete zaslat jednorázově nebo zřídit trvalý příkaz k úhradě. Pokud by to byla každoměsíčně částka 50, 100, 200Kč, … bude to pro farnost velká pomoc. Koncem roku Vám bude zaslané potvrzení o přijetí daru, které lze připojit k daňovému přiznání!

Za všechny farníky a přátele farnosti jsou pravidelně ve švihovském kostele slouženy mše sv. Mnohokrát děkuji za všechny projevy přízně a podporu naší činnosti!

 

P. Mgr. Tomasz Kowalik  - administrátor.